> Start
 
ICOM DS-100 DSC Controller
 

Der ICOM DS-100 DSC Kontroller akzeptiert standard NMEA Daten.

NMEA 0183 Eingang :
NMEA Standard Datensätze

Chinch Steckerbelegung innen NMEA in + und aussen NMEA - .

Busse Yachtshop
 
ICOM DS-100 DSC Controller

letzte Änderung 11.2006