> Start
 
Garmin GPS 16 / 17 Datensätze

Die Garmin GPS Antennen 16 / 17 senden NMEA 0183 Daten.
Wählbare Übertragungsgeschwindigkeit 300, 600, 1200 2400, 4800, 9600, 19200

Ausgang NMEA 0183 Version 2 oder 3
Standard Datensätze: GGA, GLL, GSA, GSV, RMB, RMC, RMM (Kartendatum)
Zuschaltbare Datensätze: GLL, VTG, RMV, RMF
 
Garmin GPS 16 / 17 Datensätze

letzte Änderung 4.2002